Abu Jandal


Dia adalah Ibnu Suhail bin Amr Al Amiri Al Qurasyi.
Dia termasuk sahabat pilihan. Ketika masuk Islam dia dipenjara dan diikat oleh ayahnya . 
Pada waktu perjanjian Hudaibiyah, dia melarikan diri dalam keadaan tangan terikat dan ayahnya hadir di hadapan Nabi SAW untuk menulis perjanjian. Dia berkata, “Ini adalah orang yang pertama kali aku meminta kebijaksanaan kepadamu wahai Muhammad, maka serahkan dia kepadaku.” Nabi SAW kemudian menolak untuk memberikan Abu Jandal kepada ayahnya. Namun akhirnya beliau menyerahkannya. Abu Jandal lalu berteriak seraya berkata, ‘Wahai kaum muslim, apakah aku dikembalikan kepada kekafiran?” Setelah itu dia melarikan diri. 
Dia juga mempunyai kisah terkenal yang dijelaskan dalam hadits shahih. Selanjutnya dia melarikan diri, berhijrah, dan berjuang. Dia kemudian pindah untuk memerangi Syam, lalu meninggal sebagai syahid karena terkena bencana di Urdun pada tahun 18 Hijriyah.

ref. siyar alam an-nubala
pustakaazzam.com

Artikel Terkait Abu Jandal