Al Qalanisi


Dia adalah seorang imam agung, gurunya para qari, Abu Al Izz Muhammad bin Al Husain bin Bundar Al Wasithi Al Qalanisi, seorang penulis kitab-kitab qira‘at.
Dia dilahirkan pada tahun 435 H.
As-Sam’ani berkata, “Banyak orang dari penjuru negeri yang berguru kepadanya. Aku mendengar Abdul Wahhab Al Anmathi menjelek-jelekkannya dan menisbatkannya ke kelompok Ar-Rafidhah.61 Kemudian aku menemukan Abu Al Izz mempunyai bait-bait tentang keutamaan sahabat. 
Aku berpendapat, “Al Qalanisi mengambil emas (upah) untuk mengajar qira`at sepuluh.”
Ibnu An-Najjar berkata, “Aku mendengar Ahmad Al Bandaniji berkata, ‘Aku bertanya kepada Abu Ja’far Ahmad bin Ahmad bin Al Qash, ‘Apakah kamu belajar qira`ah dari Abu Al Izz?’ Dia menjawab, ‘Ketika dia datang ke Baghdad, aku ingin belajar qira`ah darinya. Dia meminta emas (upah) dariku.’ Aku (Ibnu An-Najjar) berkata, ‘Demi Allah sesungguhnya aku sanggup membayar. Tapi aku takkan memberimu upah untuk belajar Al Qur`an. Jadi, aku tidak belajar qira`ah darinya’.”
Al Qalanisi wafat pada tahun 521 H.
-----------
siyar alam an-nubala
pustakaazzam.com

Artikel Terkait Al Qalanisi

No comments:

Post a Comment

Silakan isikan komentar dengan bahasan yang santun