Shafiyyah (Bibi Rasulullah SAW)


Shafiyyah (Bibi Rasulullah SAW)


cara-global.blogspot.com: Dia adalah putri Abdul Muththalib dari bani Hasyim. Dia saudara kandung Hamzah, ibu penolong Nabi SAW, Az-Zubair, dan ibunya berasal dari bani Zuhrah. 

Dia menikah dengan Al Harits, saudara Abu Sufyan bin Harabi, tetapi dia meninggal dunia. Kemudian dia dinikahi oleh Al Awwam, saudara Khadijah binti Khuwailid, lalu melahirkan seorang putra bernama Az-Zubair, As-Sa‘ib, dan Abdul Ka’bah.

Yang benar adalah, tidak ada di antara bibi-bibi Nabi SAW yang masuk Islam kecuali Shafiyyah. Dia pernah disakiti oleh saudaranya, Hamzah, tetapi dia tetap sabar dan tabah. Dia juga termasuk wanita yang pertama kali hijrah. 

Shafiyyah meninggal tahun 20 Hijriyah dan dimakamkan di Baqi’ saat berusia sekitar 70 tahun.

sumber: an-nubala

Artikel Terkait Shafiyyah (Bibi Rasulullah SAW)

No comments:

Post a Comment

Silakan isikan komentar dengan bahasan yang santun